โครงการ ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (Young Artists Talent # 1-11)

             สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้โครงการ ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (Young Artists Talent # 1-11) ในหัวข้อ “ART New Norm” โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต การปรับเปลี่ยน การดำรงชีวิตในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต ฯลฯ เพื่อรวบรวมเป็น บันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศ ในยามวิกฤตถึงการช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการเยียวยาศิลปินรุ่นใหม่ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตลอดจนเป็นการรักษาและต่อยอดเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ในสาขางานทัศนศิลป์ โดยผลงานทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และ ช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

            ในการนี้ มีศิลปินรุ่นใหม่ผู้ที่เคยร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ รุ่น 1-11 (Young Artists Talent # 1-11) สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 238 คน โดยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากหลากหลายเทคนิค หลากหลายแนวคิด ภายใต้หัวข้อ “ART New Norm” ลงบนเฟรมขนาด 40 x 40 เซนติเมตร ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาและคัดเลือกผลงาน ได้แก่ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน อาจารย์ธงชัย รักปทุม ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี และนายเกรียงไกร กุลพันธ์

           โดยจัดเเสดงตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031