นิทรรศการ “กระตั้วแทงเสือ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการ “กระตั้วแทงเสือ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

จัดโดย

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัฒนธรรมสาธารณรัฐอินเดีย

MINISTRY OF CULTURE KINGDOM OF THIALND

ร่วมกับ

MINISTRY OF CULTURE REPUBLIC OF INDIA

ขอเชิญชม นิทรรศการ “กระตั้วแทงเสือ”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

ไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์และความผูกพันด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีจากอินเดียยังคงมีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย ทั้งทางด้านศาสนาพุทธ ภาษา วรรณกรรม ศิลปะแขนงต่างๆ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมฮินดูที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความเชื่อมโยงทางความเชื่อและทางวัฒนธรรม โดย “เสือ” หรือ “เสือโคร่ง” นับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ใหญ่ที่เป็น ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และยังนับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของระบบความเชื่อในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเป็นสัตว์ประจำชาติ ของสาธารณรัฐอินเดียอีกด้วย

การแสดงเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย กับการละเล่นกระตั้วแทงเสือ ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่บูรณาการความรู้หลายๆ ศาสตร์มาสร้าง เป็นศิลปะที่น่าสนใจ เช่น นันทนาการ กีฬา ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี ประยุกต์ และจิตวิทยา โดยใช้ความภาคภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา ความกล้า มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดเป็นศิลปะการแสดง ดังนั้น เพื่อเป็นการ เฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ไทยและอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมการพัฒนา สื่อการแสดงและจัดทำวีดิทัศน์การละเล่นกระตั้วแทงเสือ จะเป็นการสร้างการตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์เสือผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นพื้นบ้านอย่างกระตั้วแทงเสือที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่ตกทอดเป็นศิลปะอันเก่าแก่ของภาคใต้ที่ กําลังจะถูกกลืนกินไปตามกาลเวลาให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดีย เนื่องในโอกาสการลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และเฉลิม ฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ในปี 2505 โดยจะจัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านกระตั้วแทงเสือและ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึง 11 มกราคม 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เนื่องในโอกาสการลงนามร่างโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย อินเดีย ในปี 2565 โดยได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสื่อการแสดงและจัดทำวีดิทัศน์การละเล่นกระตั้วแทงเสือ ซึ่งฝ่ายอินเดียได้ให้ความเห็นชอบ โดยการละเล่นกระตั้วแทงเสือถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือที่ใกล้สูญพันธุ์และการอนุรักษ์ ป่าซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านกระตั้วแทงเสือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 11 มกราคม 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม ร่างโครงการฯ ผ่านระบบเสมือนจริง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. (เวลาประเทศไทย) และ 09.30 น. (เวลาอินเดีย) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ข้อมูลที่มานิทรรศการ

ในปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-อินเดีย ผนวกกับ “เสือ” นอกจากจะเป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดียแล้ว เสือโคร่งยังนับเป็จุดศูนย์กลางของระบบความเชื่อและความศรัทธาในวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย ขณะที่ในทางชีววิทยา ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในระบบนิเวศ เสือโคร่งยังทำหน้าที่ เสมือนตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าร่วมด้วยจากการผูกโยง “เสือ” เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธาหรือให้นิยามความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ นํามาชงรูปแบบความคิดประเพณี ธรรมเนียมของกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับเสือในหลากหลายวิถีของวัฒนธรรม และ “กระตั้ว แทงเสือ” คือหนึ่งในประเพณีการละเล่นที่บอกเล่าถึงวิถีความเชื่อหนึ่งของคนไทยในอดีตทั้งยังมีนัยทางอัตลักษณ์ร่วมที่คล้ายคลึงกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดีย ในประเด็นของการล่าเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยคุกคามหลักที่ทำให้ประชากรเสือลดลงอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ของ “การละเล่นกระตั้วแทงเสือ” ในปัจจุบันพบว่ากำลังได้รับผลกระทบจากพลวัตทางสังคม ด้วยความหลากหลายของกลุ่มวัฒนธรรมในพื้นที่ และปัจจัยร่วมทางค่านิยม เศรษฐกิจ ทำให้การละเล่นพื้นบ้านไทยซึ่งเป็นม่านสะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนี้ กำลังเลือนหายไป และไร้ผู้สืบทอดจึงเป็นสาระสำคัญอันนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ “กระตั้วแทงเสือรูปแบบใหม่ ในการนี้ เพื่อเป็นการร่วมสร้างกุศโลบายในการอนุรักษ์เสือ รวมถึงเพื่อให้ผืนป่าได้ดำรงอยู่ต่อไปเป็นประการหนึ่งและเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในบริบทสังคมปัจจุบันอีกประการหนึ่ง

ข้อมูลส่วนของนิทรรศการ
  • กระตั้วแทงเสือ 2565 คือการผสมผสานระหว่างเก่า-ใหม่ อิงวัฒนธรรมอันเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันอย่าง “วัฒนธรรม สตรีท” เพื่อโน้มนำศิลปะการแสดงพื้นบ้านกระตั้วแทงเสือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สืบสานศิลปะการแสดง และกลุ่มบุคคลนอกพื้นที่ ผู้จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้กระตั้วแทงเสือคงอยู่ในบริบทสังคมปัจจุบันได้ผ่านการสนับสนุน และการรับรู้

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม 2566

เวลา 10.00 – 17.00 น.

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เปิดเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

The 75th Anniversary

of the Diplomatic Relations between

Thailand-India

TIGER HUNTING 2022 EXHIBITION

In celebration of the 75th Anniversary

of the Establishment of Diplomatic

Relations between the Kingdom of

Thailand and the Republic of India

22 DEC 2022 – 11 JAN 2023

10.00 am – 7.00 pm

at Ratchadamnoen Contemporary Art Center

(Closed on Mondays and public holidays)

#กระตั้วแทงเสือ

#กระทรวงวัฒนธรรม

#rcacbkk#rcac#rcac84#ratchadamnoencontemporaryartcenter#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

22 ธ.ค. 65 - 11 ม.ค. 66

ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031