Facebook Logo

นิทรรศการ ILLUMINA ผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของจักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับสวรรยา จันทรสมัย

#RCAC

ขอเชิญชม

นิทรรศการ ILLUMINA เป็นผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของจักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับสวรรยา จันทรสมัย และเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมจัด

นิทรรศการนี้ งานออกแบบและศิลปะทั้งหมดใช้เศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วในจังหวัดนครปฐมเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ แก้วเป็นวัสดุที่น่าหลงใหลมีสีสันและเนื้อวัสดุชวนมอง จึงมีศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์สนใจนำวัสดุชนิดนี้มาสร้างงานทุกยุคสมัย แต่งานศิลปะแก้วในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังอยู่ในแวดวงจำกัด

การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานจากการค้นคว้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในงานศิลปะแก้ว การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทำให้เห็นความเป็นไปได้หลากหลาย ในการทำงานด้วยวัสดุชนิดนี้ ผลงานชุดนี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า warm glass เป็นวิธีการทำงานโดยควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาให้ความร้อนแก่แก้วอย่างเหมาะสม มีเทคนิคหลากหลายในการแปรรูปแก้ว อาทิ ทำให้ยืดออกเป็นทรง หลอมติดกันเป็นชั้นสีและลวดลาย ทำให้แก้วจับตัวเป็นเกล็ด และหลอมจนหล่อในแม่พิมพ์ได้ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานศิลปะในสื่อใหม่ ผลงานที่นำมาจัดแสดงจึงมีทั้งงานออกแบบผสมผสานกับงานสร้างสรรค์ศิลปะ

นิทรรศการ ILLUMINA

จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2

ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 – 19.00 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

#Illumina

#ผลงานศิลปะและงานออกแบบ #ศิลปะแก้ว

#ออกแบบผลิตภัณฑ์

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

9 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64

ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031