Facebook Logo

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้เรื่องทุนวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่น สู่ระดับอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้เรื่องทุนวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่น สู่ระดับอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 นิทรรศการ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้เรื่องทุนวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#ประมวลภาพกิจกรรม #นิทรรศการ

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

ความยินดีกับพิธีเปิด ทั้ง 4 นิทรรศการ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้เรื่องทุนวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติอและนานาชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION – CULTURE FOR CREATIVE TOURISM

(ภายใต้โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้รับทุนจากโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2)

โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ REINVENTED CULTURE

(ภายใต้โครงการวิจัยบทบาทกระแสนิยมแฟชั่นระดับสากลที่เป็นกลไกต่อการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่น ได้รับทุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563)

โดย อาจารย์ ดร.อรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์

3. นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ GOLDEN AGE: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION

(ภายใต้โครงการทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

โดย อาจารย์ ดร.บุญอารักษ์ รักษาวงษ์

4. นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ NATURAL GOLD: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION

(ภายใต้โครงการทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดย อาจารย์ ดร.ศิวรี อรัญนารถ และ ศาสตราจารย์ ดร. พัดชา อุทิศวรรณกุล

ทั้งนี้นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 19.00 น.

(ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


กิจกรรมอื่นๆ